فرصت های شغلی در آرتینا

جای شما در آرتینا خالی است، در جهت پیشبرد اهداف و گسترش تیم آرتینا در نظر داریم، از متقاضیان واجد شرایط در زمینه های زیر، دعوت به همکاری نماییم.
در آرتینا سابقه کار مهم نیست (مهارت فردی، پشتکار، علاقه مندی و مسئولیت پذیری در اولویت می باشد.)